ošetřovné

DLOUHODOBÉ OŠETŘOVNÉ

Tato nemocenská dávka umožňuje rodinám pečovat celodenně o jejich blízkého. Ošetřovné je možné využít po dobu 90 dní. U terminálních pacientů v inkurabilním (nevyléčitelném) zdravotním stavu není vyžadována žádná předcházející hospitalizace. U ostatních pacientů je požadovaná doba hospitalizace 4 dny (počítá se den přijetí i propuštění) a vyhodnocení potřeby dlouhodobé péče (alespoň 30 dní) ošetřujícím lékařem. V den propuštění či do 8 dnů po propuštění ošetřované osoby může lékař rozhodnout o potřebě celodenního ošetřování pacienta. U pacientů s nevyléčitelným onemocněním, kteří potřebují paliativní a dlouhodobou péči v domácím prostředí, rozhodne o vzniku potřeby ošetřující lékař.

Ošetřující lékař vyplňuje tiskopis Rozhodnutí o potřebě dlouhodobé péče.
I. díl tiskopisu – hlášení OSSZ o vzniku potřeby dlouhodobé péče – odesílá ošetřující lékař poskytovatele zdravotních služeb lůžkové péče příslušné OSSZ.
​​​​​​II. díl tiskopisu – průkaz ošetřované osoby a rozhodnutí o ukončení potřeby dlouhodobé péče – odevzdává ošetřovaná osoba při skončení potřeby dlouhodobé péče ošetřujícímu lékaři poskytovatele zdravotních služeb ambulantní péče, který jej odesílá příslušné OSSZ.
III. díl tiskopisu – potvrzení o vzniku potřeby dlouhodobé péče pro ošetřující osobu – slouží pro potřeby omluvení absence ošetřující osoby v zaměstnání. III. dílem ošetřující osoba pouze prokazuje zaměstnavateli potřebu dlouhodobé péče, ale neodevzdává ho. Ponechá si ho u sebe pro případ vystřídání se v péči.
Tiskopis je k dispozici pouze v tištěné podobě na OSSZ.

Na závěr kalendářního měsíce je ošetřujícím lékařem potvrzováno trvání potřeby ošetřování.

Pečující osoba žádá dlouhodobé ošetřovné u zaměstnavatele (OSVČ žádá u OSSZ) pomocí tiskopisu Žádost o dlouhodobé ošetřovné, jehož součástí je i písemný souhlas pacienta s dlouhodobým ošetřovným (podmínka nároku na dávku). Zaměstnavatel není povinen souhlas udělit, ale jen v případě, že tomu brání vážné provozní důvody, které zaměstnanci sdělí.

Na dlouhodobé ošetřovné mají nárok zaměstnanci i OSVČ. Podmínkou je minimální doba placení sociálního pojištění, tj. min. 90 dní v předchozích 4 měsících (u zaměstnanců), 3 měsíce (u OSVČ).

Dlouhodobě pečujícím může být příbuzný v přímé linii s ošetřovanou osobou bez podmínky společného místa trvalého pobytu. Nebo osoba blízká žijící s ošetřovanou osobou ve společné domácnosti. U osob bez přímého příbuzenského vztahu je zákonem stanovena podmínka společného místa trvalého pobytu s osobou, které je poskytována celodenní péče, alespoň 3 měsíce před vznikem potřeby dlouhodobého ošetřovného. Pečující se mohou v 90 dnech vystřídat po celých dnech, např. syn pečuje od pondělí do středy, vnuk od čtvrtka do pátku. Pečující může znovu čerpat dlouhodobé ošetřovné nejdříve rok po poslední výplatě dlouhodobého ošetřovného.

Výše této dávky činí 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu.