standardy paliativní péče

Česká společnost paliativní medicíny České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně předkládá odborné i laické veřejnosti

Standardy paliativní péče. Jsou koncipovány jako popis cílového stavu, o který je třeba v péči o nevyléčitelně nemocné usilovat. Nejedná se o minimální, „nepodkročitelné“ požadavky. Tyto standardy mají za cíl podpořit a usnadnit implementaci paliativní péče u pacientů s nevyléčitelným onemocněním v celém průběhu péče a ve všech prostředích zdravotnického systému, a umožnit tak koncepční rozvoj paliativní péče v naší zemi. Text je poměrně stručný – počítá s tím, že v paliativní péči platí jako v každé jiné oblasti zdravotnictví základní organizační, etické a personální principy, a tyto principy tedy podrobně nepopisuje. Soustřeďuje se spíše na to, co je pro paliativní péči specifické. Předpokládáme, že stejně jako je tomu v zahraničí, budou i tyto standardy průběžně upravovány v závislosti na vývoji a změnách v léčebných a ošetřovatelských postupech, v nových poznatcích lékařské vědy a v organizaci zdravotní a sociální péče.

V roce 2018 připravil projektový tým Ministerstva zdravotnictví Standardy mobilní specializované paliativní péče (MSPP), které mají za cíl pojmenovávat, kodifikovat a podporovat dobrou praxi. Nově přijatý dokument aktualizuje znění Standardů kvality paliativní péče z let 2015-2016, kromě toho jsou aktualizované o nejnovější poznatky ze zahraničních doporučených postupů a aktuální legislativu. Autorský kolektiv dokumentu kladl velký důraz na jejich jednoduchost a srozumitelnost i pro pacienty a jejich blízké.