domácí hospic

Domácí hospic — mobilní specializovaná paliativní péče poskytuje péči lidem v posledních dnech, týdnech a měsících jejich života na území města Brna a v jeho okolí.

V domácím hospici se plán péče a léčba mění v závislosti na vývoji nemoci společně s  přáním pacienta a jeho blízkých. Odborný personál (lékaři, sestry, sociální pracovnice, terapeut a duchovní) je svým pacientům a pečujícím k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a tým vede odborný lékař‑paliatr.

V domácím prostředí provádíme specializovaná ošetření, která by měl pacient zajištěna v nemocnici: infuze, injekce, převazy ran a proleženin, ošetření stomií a drénů, výměna katétrů, punkce ascitu. Proto se také pro činnost domácího hospice používá termín domácí hospitalizace. Výjim­kou je například transfuze, protože podmínky pro manipulaci s krví nelze v domác­nostech dodržet, nebo podávání paliativní chemoterapie.

Péče v domácím hospici je vhodná tehdy, když je rodina ochotna o nemocného pečovat či péči v domácím prostředí zajistit. Domácí hospic rodině s touto péčí pomáhá tím, že poskytuje potřebné zdravotní, sociální, psychologické a duchovní služby.